วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่างที่ 1 สมการเชิงเส้น ( Linear Equations )


จงหาคำตอบของสมการเส้นตรง  ย้ายข้างdyย้ายข้างdxไปหาร

ย้ายข้าง5yไปลบ


รูปมาตรฐานสมการในการ ใช้หาคำตอบ
สูตรที่ใช้ในการหาคำตอบ


อินติเกรต


เมื่อได้คำตอบก็นำไปแทนในสูตร


จะได้


ย้ายข้าง dx


ใส่อินติเกรตทั้ง2ข้าง


อินติเกรตจะได้ย้ายข้างให้เหลือแต่ค่าyคุณสมบัติของเลขชี้กำลังคำตอบจึงได้วีดีโออธิบาย
video no voice

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562