วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่3 integrating factor ( ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต ) (2ycos x-xysin x)dx+(2xcos x)dy=0


จงหาตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต (integrating factor) และหาคำตอบสมการแม่นตรง 

(2ycos x-xysin x)dx+(2xcos x)dy=0


วิธีทำ หาค่า M(x) และN(y) แบบเดียวกับสมการแม่นตรง สูตรที่ใช้
 โดยที่
 หาค่า
 และ

ทำให้
 กำหนดให้

นำค่าที่ที่กำหนดคูณกับโจทย์


จะได้


ขั้นตอนต่อมาใช้สูตร
โดยที่
หาค่าจะเป็นสมการที่1


และ หาค่า

 จะเป็นสมการที่2

ต่อมาเอาสมการที่1และ2 มาเท่ากัน

จะได้

และเอามาหารออกด้วย


จะได้


เมื่อหารออกไปแล้วจะได้


จัดรูป


 ย้ายข้าง


จัดรูปใหม่หาค่าสัมประสิทธิ์ xsin x

 หาค่าสัมประสิทธิ์cos x

นำค่าสัมประสิทธิ์ ไปแทนใน

จะได้ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต


 นำค่าที่ได้ไปคูณกับโจทย์


จะได้ ขั้นตอนต่อมาใช้วิธีการหาคำตอบแบบสมการแม่นตรง
สูตรที่ใช้
 ค่า M,Nตัวใหม่

แทนสมการ


เราจะเห็นว่า


จึงเป็นสมการแม่งตรงแล้ว


ขั้นตอนต่อมาใช้สูตร
แทนสูตร


 อินทิเกรตแต่ตัวแปรxค่าอื่นให้มองเป็นค่าคงที่
โดยใช้การอินทิเกรตทีละส่วน(Integration by Parts)
จัดรูปใหม่


กระจายy^2เข้าไปในวงเล็บ


ลบกันหายไป เป็นสมการที่3

 ต่อมา

อินทิเกรตแต่ตัวแปรyค่าอื่นให้มองเป็นค่าคงที่จะได้สมการที่4


ดูสมการที่3 และสมการที่4  ค่าไหนเหมือนกันดึกมา1ตัว ค่าที่ต่างกันดึงมาทั้งหมดและเท่ากับc


ตอบ


วีดีโอวีดีโอแบบไม่ได้อธิบาย
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 6 ( อินทิเกรต 6 ) ((6x^4)+4x-3/x)dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต ((6x^4)+4x-3/x)dx
วิธีทำ
 กระจายอินทิเกรต
 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรต
 บวกกัน
 2ตัดกับ4

ตอบ

วีดีโอวีดีโอแบบไม่ได้อธิบาย
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างที่3.15 สมการแม่นตรง ( Exact Equation ) (3xcos3x+sin3x-3) dx+(2y+5)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง (3xcos3x+sin3x-3) dx+(2y+5)dy=0

วิธีทำ

ซึ่งอยู่ในรูป

จะได้

ตรวจสอบก่อนว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ โดยหาอนุพันย่อยเทียบy ให้มองตัวแปรxเป็นค่าคงที่


หาอนุพันย่อยเทียบx ให้มองตัวแปรyเป็นค่าคงที่


เป็นสมการแม่นตรงเพราะ

และจะมี


อินติเกรตในรูป

ให้มองตัวแปรy เป็นค่าคงที่

ให้มองตัวแปรx เป็นค่าคงที่

แทนค่าสมการ


อินทิเกรต เทียบxให้ดูแต่ตัวแปรxตัวแปรอื่นให้มองว่าเป็นค่าคงที่


สูตรที่ใช้

อินทิเกรตบายพาส

คูณทแยงลงครั้งติดเครื่องหมายบวก คูณครั้งที่2 ติดลบ สลับบวก ลบ จนจบ


จัดรรูป3 ตัด

อินทิเกรตทั้งชุดจะได้


ลบกับ และจะได้สมการที่1


อินทิเกรต เทียบyให้ดูแต่ตัวแปรyตัวแปรอื่นให้มองว่าเป็นค่าคงที่


สูตรที่ใช้

จะได้

เป็นสมการที่2


เวลาตอบ ให้ดูสมการที่1,2 ดึงที่เหมือนกันออกมา1ตัว ดึงที่ต่างกันมาทั้งหมดแล้วเท่ากับC


ตอบ

วีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบาย