วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่าง integrate 3 ( อินทิเกรต 3 ) (x+3)(4(x^2)-7)


จงอินทิเกรต (x+3)(4(x^2)-7)
วิธีที่1
 สูตรที่ใช้
 Uในที่นี้
 ดิฟU
 อินทิเกรตdV
 แทนค่าสูตร
 สูตรที่ใช้
 อินทิเกรต

 คูณกระจ่ายเข้าไปในวงเล็บ จัดรูปจัดรูปตอบ


 วิธีที่2

คูณกระจ่ายเข้าไปในวงเล็บ

 กระจ่ายอินทิเกรต

 สูตรที่ใช้
 อินติเกรต
 จัดรูป
ตอบ
วีดีโอมีเสียงอธิบาย


วีดีโอแบบเร็ว ไม่มีอธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น