บริหาร

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (Quantitative analysis for decision making)
  1.การตินสินใจขายหรือผลิตต่อ เป็นข้อสอบเก่าของรามคำแหง
       วิธีทำข้อที่1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น