วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คณิตศาสตร์ที่เราเรียนใช้กับอาชีพต่างๆ (น่าจะอยู่ในคณะบริหารสาขาการตลาด)

แผนการตลาดของธุรกิจเคลือข่ายบริษัทหนึ่ง 1ใน8ช่องทางที่สร้างรายได้ เขาบอกไว้ว่า
        โบนัสจาก PV รักษาคุณสมบัติการเป็นหุ้นส่วน 6% ตามแผนไบนารี่
                       ถ้าเป็นตำแหน่ง Supervisor รับ 6% ลึก 10 ชั้น
                       ถ้าเป็นตำแหน่ง Excusive    รับ 6% ลึก 20 ชั้น
         บริษัทนี้ รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv และ Excusive 300 pv

คำถาม
1.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
2.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นExcusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
3.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive    ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
4.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive    ภายใต้คุณเป็นExcusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร

            เรามาทำความเข้าใจแผนไบนารี่ 20ชั้นกันก่อน
   โคร้งสร้างไบนารี่คือการแตกที่ละ2ต่อลงไป คือ 2 แตกต่อ 4 แตกต่อเป็น8.....จนถึงชั้นที่20

ข้อ1.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
  Supervisor มี10ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด คือเอาจำนวนคนตั้งแต่ชั้นที่1บวกจนถึงชั้นที่10หรือใช้


จำนวนคนทั้งหมด 10 ชั้น= 2,046 คน
ทุกคนเป็น Supervisor  รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv 
เป็นจำนวน 2,046x100 = 204,600 pv
ได้ 6% ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 204,600x6% = 12,276 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 12,276 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็น Excusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Supervisor มี10 ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด


จำนวนคนทั้งหมด 10 ชั้น= 2,046 คน
ทุกคนเป็น Excusive  รักษาคุณสมบัติ Excusive 300 pv
เป็นจำนวน 2,046x300 = 613,800 pv
ได้ 6%ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 613,800x6% = 36,828 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 36,828 บาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ3.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Excusive มี20ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด คือเอาจำนวนคนตั้งแต่ชั้นที่1บวกจนถึงชั้นที่20หรือใช้


จำนวนคนทั้งหมด 20 ชั้น= 2,097,150 คน
ทุกคนเป็น Supervisor  รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv 
เป็นจำนวน 2,097,150x100 = 209,715,000 pv
ได้ 6% ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 209,715,000x6%=12,582,900 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 12,582,900 บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ4.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive ภายใต้คุณเป็นExcusiveทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Excusive มี20ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด


จำนวนคนทั้งหมด 20 ชั้น = 2,097,150 คน
ทุกคนเป็น Excusive รักษาคุณสมบัติ Excusive 300 pv
เป็นจำนวน 2,097,150x300 = 629,145,000 pv
ได้6%ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 629,145,000x6% = 37,748,700 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 37,748,700 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.4เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2


แยกตัวแปร
จัดรูปสมการ

อินทิเกรตทั้งสองข้าง


อินทิเกรตเสร็จ ตอบ และบวกC


วีดีโอ

ตัวอย่าง1 การอินติเกรต by past

เลือกตัวแปลที่จะมาดิฟ และอินติเกรต

ดิฟและอินติเกรตแยกกัน และทำการคูณทแยง คูณครั้งแรกบวกครั้งต่อไปลบ ครั้งถัดไปบวกสลับกันไปจนจบ แต่ถ้ามีการคูณกลับตามรูป
        สมการจะยังติดอินติเกรตอยู่ ก็อินติเกรตต่อจนจบและบวกC
แต่ถ้าไม่มีการคูณกลับ ก็คูณทแยงจนจบ และบวกCตอบได้เลย