วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง Inverse Laplace Unit Step Functions อินเวอร์ส ลาปลาซ ฟังก์ชันขั้นบันได



เรามาหาอินเวอร์ส ลาปลาซกับชุดนี้ก่อน

แยกเศษส่วนย่อยก่อน


                                   

เทียบหาค่าสัมประสิทธิ์



เมื่อได้A,B,C,Dแล้วนำมาใส่ในสมการ

แต่เนื่องด้วยสมการเป็นรูปแบบนี้ ซึ่งมีUnit Step Functions อยู่ด้วย



คือเมื่อทำการอินเวอร์เสร็จแล้ว มีtตรงไหนก็ให้ใส่-aที่นั้น  ข้อนี้ a=1