วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

การลดค่าการผิดพลาดที่สภาวะคงตัว

สมการลักษณะเฉพาะ G(s)+1=0

แทนค่า S ด้วย

กระจายกำลังแยก ส่วนจริง กับ ส่วนจินตภาพ

ส่วนจริง

ส่วนจินตภาพ

หาจุดตัดKที่ตัดกับdamping ratio