วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1 Laplace Transform ( การแปลงลาปลาช )จากโจทย์ไม่มีสูตรลาปลาช ต้องจัดรูปให้เข้าสูตรลาปลาช
วิธีทำ

                                            
จากคุณสมบัติตรีโกน

      

คูณกระจายเข้าไป

     

จากคุณสมบัติตรีโกน
แทนค่าลงไป


     

จัดรูปใหม่

เข้าสูตรลาปลาชได้แล้ว

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1 Inverse Laplace อินเวอร์ส ลาปลาซนำชุดหลังมาแยกเศษส่วนย่อย


นำคูณทั้ง2ข้าง


เทียบสัมประสิทธิ์

             

นำA,B,Cแทนในสมการ
                

นำสมการที่แยกมาได้ไปแทน
                

นำมาแยกกำลัง


วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง 1การวิเคราห์วงจรไฟฟ้า แบบโปโทโลยี

b=6      n=3
L=(b-n)+1
  =(6-3)+1
                                                =4
                                              T=b-L
                                                =6-4
                                                =2