วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง integrate 19 ( อินทิเกรต 19 ) (x(3(x^2)+4)^(1/2))dx


โจทย์ จงหาอินทิเกรต (integrate ) (x(3(x^2)+4)^(1/2))dx
วิธีทำกำหนด


ดิฟU


นำไปแทนในโจทย์


นำx ตัดกัน และนำ1/6มาอยู่หน้าอินทิเกรต


สูตรที่ใช้

อินทิเกรตตามสูตร


ที่ควรรู้


เพราะฉะนั้น


จะได้


กลับเศษเป็นส่วน


2ตัดกับ6


คืนค่าUตอบ
วีดีโอวีดีโอไม่อธิบาย

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

อินทิเกรตทีละส่วน 1 ( integrate by parts 1 ) (lnx)dx


อินทิเกรตทีละส่วน 1
integrate by parts  1
(lnx)dx
วิธีทำ

กำหนด


เอาUมาดิฟ เอาdvมาอินทิเกรต


จะได้


สูตรที่ใช้


แทนสูตร


xตัดกัน


จะได้


ตอบวีดีโอวีดีโอวีดีโอแบบไม่อธิบาย
อินทิเกรตทีละส่วน ตอบคำถาม 2 ( integrate by parts Answer a question 2) ((x^2)cos3x)dxอินทิเกรตทีละส่วนตอบคำถาม 2
integrate by parts Answer a question 2
((x^2)cos3x)dx
วิธีทำ


สูตรที่ใช้


ฝั่งที่เอามาดิฟ

ดิฟครั้งที่1


ดิฟครั้งที่2


ดิฟครั้งที่3


ฝั่งที่เอามาอินทิเกรต


อินทิเกรตครั้งที่1


อินทิเกรตครั้งที่2อินทิเกรตครั้งที่3
ใส่ในตาราง


จะได้


ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.20 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations 
(x^2)(y^2)dy=(y+1)dx

วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำy+1 ไปหาร


หารเสร็จจะได้


นำไปแทนในโจทย์


อินติเกรตทั้ง2ข้างสูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


ฉะนั้นจะได้

 จัดรูป ตอบ


หรือ ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย
ตัวอย่าง 1.19 เรื่อง Separable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (1+(x^2)+(y^2)+(x^2)(y^2))dy-(y^2)dx=0จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Separable Equations 

(1+(x^2)+(y^2)+(x^2)(y^2))dy-(y^2)dx=0

วิธีทำย้ายข้าง


จัดรูปใหม่ให้เป็นผลคูณ


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


นำyกำลัง2ไปหาร


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


จัดรูป


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จฉะนั้นจะได้


จัดรูป


ทำเศษส่วนรวม ตอบ


หรือ ตอบ


วีดีโอ


วีดีโอไม่อธิบาย