วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่างที่1.6 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) ( dy/dx=sin5x )

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้   ( dy/dx=sin5x )
dy/dx=sin5x
ย้ายข้างdx

dy/dx=sin5x

ใส่อินทิเกรตทั้ง2ข้าง
dy/dx=sin5x
กำหนดค่าให้

dy/dx=sin5x
 ดิฟ du
ย้ายข้างเลย5


แทนค่า 
และก็อินทิเกรต


  ตอบ


วีดีโอ