เรื่อง

ลิมิต
ลำดับและอนุกรมเลขคณิต
ดิฟเฟอร์เรนเชียล ( Differentiation )
อนุพันธ์ย่อย
อินทิเกรต ( Intrigration )
เทคนิคการอินทิเกรต (Techniques  of Integration)
          1.อินติเกรตทีละส่วน (Integrate By Parts)
          2.อินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกนมิติยกกำลัง ( Power of Trigonometric Functions )
          3.อินทิเกรตโดยการแทนด้วยฟังก์ชันตรีโกนมิติ ( Substiution by Trigonometric Functions  )
          4.อินทิเกตโดยใช้เศษส่วนย่อย ( Partial Fractions )
          5.อินทิเกรตฟังชัชันตรรกยะของ sin x และ cos x ( Integration of Rational Functions of sin x and cos x )

สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation)
           สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Order Differential Equation)
                      1.สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations)
                      2.สมการเอกพันธ์เชิงเส้น (Homogeneous Linear Equation)
                      3.สมการแม่นตรง (Exact Equation)
                      4.ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรต (Integrating Factors)
                      5.สมการเชิงเส้น (Linear Equations)
                      6.
                      7.
                      8.
                      9.
ฟูเรียร์  ( Fourier transform )
ลาปลาซ ( Laplace )
     1.Laplace Transform ( การแปลงลาปลาซ )
     2.inverse laplace Transform ( อินเวอร์ส ลาปลาซ )
z transform

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น