วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่1.2สมการแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (x^2)(y^2)dy=(y+1)dx
จัดรูปสมการใหม่


ใส่อินติเกรดทั้ง2ข้างจัดรูปสมการใหม่อินติเกรตตามความเข้าใจจัดรูปเสร็จครับ


วีดีโอ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างที่2.1 สมการเอกพันธ์เชิงเส้น Homogeneous Linear Equation dy/dx=((y^2)+xy)/xyเช็คแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์  และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0

   ให้แทนด้วย
   เมื่อแทนแล้ว
   จัดรูปใหม่
   ก็จะเป็นสมการแยกกันได้ ต่อมาก็หาแบบสมการแยกกันได้
   คืนค่า v จากสมการ y = vx จัดรูปเป็น
   เมื่อคืนค่าแล้ว
จัดรูปอีกที จึงได้คำตอบ

วีดีโอ


2สมการเอกพันธ์เชิงเส้น (Homogeneous Linear Equation)

          สมการเอกพันธ์เชิงเส้น เป็นสมการที่ ที่มีรูปแบบ ตัวแปลหลายตัวอยู่ด้วยกัน ซึ่งเราจะหาค่าได้ยาก เพราะฉนั้นเราจึงต้องแปลงให้อยู่ให้รูปที่เราหาได้ง่าย เมื่อแปลงออกมาแล้วก็จะอยู่ในรูปของ สมการแยกกันได้ (Separable Equations)  แล้วเราก็แก้สมการแบบ สมการแยกกันได้  ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1.ต้องตรวจสอบก่อนว่า เป็นสมการเอกพันธ์หรือ ไม่ และเมื่อจัดรูปแล้วจะต้องเป็นดีกรีกำลัง=0 ถึงจะใช้วิธีนี้ได้
          2.ใช้รูปแบบสมการช่วย y=vx และ dy=v + x dv (เกิดจากการดิฟy=vx) แทนในสมการ
          3.จัดรูป และหาค่าแบบสมการแยกกันได้ตัวอย่าง
        2.1

       2.2
http://www.mathuniver.com/2013/12/22.html
       2.3
http://www.mathuniver.com/2017/09/23-homogeneous-linear-equation-xydxxdy0.html
       2.4
http://www.mathuniver.com/2017/10/24-homogeneous-linear-equation-x-ydxxdy0.html
       2.5.1
http://www.mathuniver.com/2017/10/25-1-homogeneous-linear-equation.html
       2.5.2
http://www.mathuniver.com/2017/10/25-2-homogeneous-linear-equation.html
      2.5.3
http://www.mathuniver.com/2018/04/25-3-homogeneous-linear-equation.html

http://www.mathuniver.com/2017/12/26-1-homogeneous-linear-equation-xdxy.html
http://www.mathuniver.com/2017/12/26-2-homogeneous-linear-equation-xdxy.html
http://www.mathuniver.com/2018/07/27-1-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html
http://www.mathuniver.com/2018/08/27-2-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html

http://www.mathuniver.com/2018/09/28-1-homogeneous-linear-equation-y2yxdx.html

2.8.2

https://www.mathuniver.com/2018/11/29-homogeneous-linear-equation-dydxy-xyx.html


2.10.