วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

การตินสินใจขายหรือผลิตต่อ

จากข้อสอบเก่า ของรามคำแหง

โจทย์


บริษัทแห่งหนี่งผลิตสารเคมี ซึ่งผลิตด้วยกัน2ชนิด คือAและBเพื่อใช้ในการผลิตปิโตเลียม สารเคมี
แต่ละชนิดสามารถขายได้ ณ จุดแยก หรือสามารถนำไปผลิตต่อได้มีต้นทุนการผลิตภัณฑ์ร่วม
เป็นจำนวน 100,000 บาท ข้อมูลกียวกับสารเคมี AและBมีดังนี้


คำถาม
1.ราคาสารเคมี A.ต้องเท่าไร จึงทำให้กิจการมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการผลิตสารเคมี A ต่อเพื่อ
ขายภายหลัง 10,000 บาท
2.กิจการควรขายสารเคมี B ณ จุดแยกออก หรือผลิตต่อเพื่อขายภายหลัง
3.ถ้ากิจการใช้รายได้จากการขายเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนการผลิตภัณฑ์ร่วม สารเคมี B
ควรมีต้นทุนเท่าไร ณ จุดแยกออก

วิธีทำ
              ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้มาและคำถาม
คำถามข้อที่1 ต้องการรู้ตรงสีเขียวแต่ต้องการกำไรเพิ่มอีก10,000 สารเคมีAตกต่อหน่วยเท่าไร
ตอบ ราคาสารเคมี A.ต้องขายหน่วยละ9บาทเป็นจำนวนเงิน180000บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อ2

ตอบ  ผลิตต่อแล้วขายภายหลังได้กำไร300,000-90,000=210,000 บาท


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ3 ต้องการรู้ตรงสีเหลือง และมีต้นทุนการผลิตภัณฑ์ร่วม100,000บาท
ตอบ สารเคมี B ควรมีต้นทุน 45000 บาท ณ จุดแยกออก

ตัวอย่างที่3.1 Exact Equation (สมการแม่นตรง) e^x^2(dy+2xydx)=3(x^2)dx

จงหาคำตอบของสมการแม่นตรง e^x^2(dy+2xydx)=3(x^2)dx


จัดรูปสมการให้เป็นมาตรฐานเมื่อได้M,Nก็นำมาตรวจสอบว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่
หาคำตอบโดยใช้สมการ


นำค่าMและNเข้ามาใส่
ตอบ

วีดีโอ