วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.12 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx-(y^3)/(x^2)=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx-(y^3)/(x^2)=0
จัดรูปสมการ

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

จัดรูปสมการ

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

ใช้สูตร

อินติเกรตเสร็จ

จัดรูปสมาการตามความถนัดและตอบ

วีดีโอ


วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.11 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx+2xy=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx+2xy=0
จัดรูปสมการ

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

จัดรูป 2 ตัดกัน

นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ

จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม


และสมบัติของเลขยกกำลัง
จัดรูป 


 จัดรูปสมาการ และตอบวีดีโอ


วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.10 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) xy'-4y=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ xy'-4y=0
จัดรูป y'=dy/dx

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

จากโดย กฎของลอการิทึม 

จัดรูป

นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ


จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม

และสมบัติของเลขยกกำลัง

จัดรูป

ตอบ

หรือตอบวีดีโอ


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.9 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (e^x)dy/dx=2x

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (e^x)dy/dx=2x
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

วิธีการอินติเกรตแบบ by pass

วีดีโอ

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.8 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) (x+1)dy/dx=x+6

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ (x+1)dy/dx=x+6
ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

เราต้องมาตั้งหาร

หารเสร็จ

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

กระจายอินติเกรต

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ และตอบ
วีดีโอ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.7 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dx+(e^3x)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dx+(e^3x)dy=0


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


 ให้ U=-3X  และดิฟ U
 จัดรูป

 นำ U และ dU/-3 ไปแทนในสมการ
 จัดรูป
 อินติเกรตทั้ง2ข้าง
 อินติเกรตเสร็จ
 และคืนค่าU

ตอบวีดีโอ