วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.11 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx+2xy=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx+2xy=0
จัดรูปสมการ

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

จัดรูป 2 ตัดกัน

นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ

จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม


และสมบัติของเลขยกกำลัง
จัดรูป 


 จัดรูปสมาการ และตอบวีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น