วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.12 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx-(y^3)/(x^2)=0

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx-(y^3)/(x^2)=0
จัดรูปสมการ

ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

จัดรูปสมการ

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

ใช้สูตร

อินติเกรตเสร็จ

จัดรูปสมาการตามความถนัดและตอบ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น