วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.7 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dx+(e^3x)dy=0


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dx+(e^3x)dy=0


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


 ให้ U=-3X  และดิฟ U
 จัดรูป

 นำ U และ dU/-3 ไปแทนในสมการ
 จัดรูป
 อินติเกรตทั้ง2ข้าง
 อินติเกรตเสร็จ
 และคืนค่าU

ตอบวีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น