วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่างที่ 1 สมการเชิงเส้น ( Linear Equations )


จงหาคำตอบของสมการเส้นตรง  ย้ายข้างdyย้ายข้างdxไปหาร

ย้ายข้าง5yไปลบ


รูปมาตรฐานสมการในการ ใช้หาคำตอบ
สูตรที่ใช้ในการหาคำตอบ


อินติเกรต


เมื่อได้คำตอบก็นำไปแทนในสูตร


จะได้


ย้ายข้าง dx


ใส่อินติเกรตทั้ง2ข้าง


อินติเกรตจะได้ย้ายข้างให้เหลือแต่ค่าyคุณสมบัติของเลขชี้กำลังคำตอบจึงได้วีดีโออธิบาย
video no voice

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.30 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) (x+2)sin y dx +x cos y dy=0


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations
(x+2)sin y dx +x cos y dy=0


วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับxให้dy อยู่กับy


จากคุณสมบัติตรีโกน


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้างสูตรที่ใช้


 อินติเกรตเสร็จ

ย้ายข้าง คุณสมบัติของลอการิทึม


 จัดรูปใหม่


เทคค่า e เข้าไปในคำตอบ


 คุณสมบัติเลขชี้กำลัง


สิ่งที่ควรรู้


จากนั้น


ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลกับลอการิทึม


เพราะฉะนั้นจะได้


ตอบ


วีดีโอ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.29 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) sec x dy=x cot y dx


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations


sec x dy=x cot y dx
วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับxให้dy อยู่กับy


จากคุณสมบัติตรีโกน


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


สูตรที่ใช้


อินติเกรตชุด dy


อินติเกรตชุด dx ใช้ integrate by parts


อินติเกรตเสร็จ


ตอบ

วีดีโอ

ตัวอย่าง 1.28 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) ds/dt=((s^2)+6s+9)/(t^2)


สมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations

ds/dt=((s^2)+6s+9)/(t^2)

วิธีทำย้ายข้างจัดรูปให้dsอยู่กับsให้dt อยู่กับt


เปลียนรูป


เปลียนรูปใหม่


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


จาก


เปลียนรูป


สูตรที่ใช้


อินติเกรตเสร็จ


จัดรูป


ย้ายข้างตอบ

วีดีโอ