วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.5เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) y'=ycotxจงหาผลเฉลยทั่วไป y'=ycotx
จัดรูป y'=dy/dxย้ายข้างให้yอยู่กับdy ให้cotxอยู่กับdxใส่อินทิเกรตทั้ง2ข้างของสมการ


สูตรที่ใช้

ให้ทำการอินทิเกรต


นำ เอกซ์โพเนนเชียล (e) คูณทั้งสมการ


จากความสัมพันธ์เอกซ์โพเนนเชียล (e)กับลอการิทึม

และสมบัติของเลขยกกำลัง

จัดรูป
ตอบวีดีโอ


วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

การลดค่าการผิดพลาดที่สภาวะคงตัว

สมการลักษณะเฉพาะ G(s)+1=0

แทนค่า S ด้วย

กระจายกำลังแยก ส่วนจริง กับ ส่วนจินตภาพ

ส่วนจริง

ส่วนจินตภาพ

หาจุดตัดKที่ตัดกับdamping ratio

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง Inverse Laplace Unit Step Functions อินเวอร์ส ลาปลาซ ฟังก์ชันขั้นบันไดเรามาหาอินเวอร์ส ลาปลาซกับชุดนี้ก่อน

แยกเศษส่วนย่อยก่อน


                                   

เทียบหาค่าสัมประสิทธิ์เมื่อได้A,B,C,Dแล้วนำมาใส่ในสมการ

แต่เนื่องด้วยสมการเป็นรูปแบบนี้ ซึ่งมีUnit Step Functions อยู่ด้วยคือเมื่อทำการอินเวอร์เสร็จแล้ว มีtตรงไหนก็ให้ใส่-aที่นั้น  ข้อนี้ a=1
วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คณิตศาสตร์ที่เราเรียนใช้กับอาชีพต่างๆ (น่าจะอยู่ในคณะบริหารสาขาการตลาด)

แผนการตลาดของธุรกิจเคลือข่ายบริษัทหนึ่ง 1ใน8ช่องทางที่สร้างรายได้ เขาบอกไว้ว่า
        โบนัสจาก PV รักษาคุณสมบัติการเป็นหุ้นส่วน 6% ตามแผนไบนารี่
                       ถ้าเป็นตำแหน่ง Supervisor รับ 6% ลึก 10 ชั้น
                       ถ้าเป็นตำแหน่ง Excusive    รับ 6% ลึก 20 ชั้น
         บริษัทนี้ รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv และ Excusive 300 pv

คำถาม
1.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
2.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นExcusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
3.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive    ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
4.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive    ภายใต้คุณเป็นExcusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร

            เรามาทำความเข้าใจแผนไบนารี่ 20ชั้นกันก่อน
   โคร้งสร้างไบนารี่คือการแตกที่ละ2ต่อลงไป คือ 2 แตกต่อ 4 แตกต่อเป็น8.....จนถึงชั้นที่20

ข้อ1.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
  Supervisor มี10ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด คือเอาจำนวนคนตั้งแต่ชั้นที่1บวกจนถึงชั้นที่10หรือใช้


จำนวนคนทั้งหมด 10 ชั้น= 2,046 คน
ทุกคนเป็น Supervisor  รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv 
เป็นจำนวน 2,046x100 = 204,600 pv
ได้ 6% ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 204,600x6% = 12,276 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 12,276 บาท
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Supervisor ภายใต้คุณเป็น Excusive   ทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Supervisor มี10 ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด


จำนวนคนทั้งหมด 10 ชั้น= 2,046 คน
ทุกคนเป็น Excusive  รักษาคุณสมบัติ Excusive 300 pv
เป็นจำนวน 2,046x300 = 613,800 pv
ได้ 6%ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 613,800x6% = 36,828 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 36,828 บาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ3.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive ภายใต้คุณเป็นSupervisorทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Excusive มี20ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด คือเอาจำนวนคนตั้งแต่ชั้นที่1บวกจนถึงชั้นที่20หรือใช้


จำนวนคนทั้งหมด 20 ชั้น= 2,097,150 คน
ทุกคนเป็น Supervisor  รักษาคุณสมบัติ Supervisor 100 pv 
เป็นจำนวน 2,097,150x100 = 209,715,000 pv
ได้ 6% ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 209,715,000x6%=12,582,900 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 12,582,900 บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อ4.ถ้าคุณเป็นตำแหน่ง Excusive ภายใต้คุณเป็นExcusiveทั้งหมดตามเงื่อนไขคุณได้รับเงินเท่าไร
     Excusive มี20ชั้นจะมีจำนวนคนทั้งหมด


จำนวนคนทั้งหมด 20 ชั้น = 2,097,150 คน
ทุกคนเป็น Excusive รักษาคุณสมบัติ Excusive 300 pv
เป็นจำนวน 2,097,150x300 = 629,145,000 pv
ได้6%ของจำนวนรักษาคุณสมบัติทั้งหมด
เป็นจำนวนเงิน 629,145,000x6% = 37,748,700 บาท
ตอบ คุณได้รับเงิน 37,748,700 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.4เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ ylnxdy/dx=((y+1)/x)^2


แยกตัวแปร
จัดรูปสมการ

อินทิเกรตทั้งสองข้าง


อินทิเกรตเสร็จ ตอบ และบวกC


วีดีโอ