วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างที่1.3สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) cosxcosydx+sinxsinydy=0

จงหาคำตอบต่อไปนี้ cosxcosydx+sinxsinydy=0จัดรูปสมการใหม่


ใส่อินติเกรดทั้ง2ข้างอินติเกรตตามความเข้าใจ


จัดรูปใช้คุณสมบัติลอการิทึม ธรรมชาติ

เสร็จ
วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น