วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง 1.15 เรื่อง สมการแบบแยกตัวแปรได้ (Separable Equations) dy/dx=(1+2y^2)/ysinx

จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ dy/dx=(1+2y^2)/ysinx


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy

อินติเกรตทั้ง2ข้าง

แทนค่า U

ดิฟ U

จัดรูป

จากคุณสมบัติตรีโกน

แทนค่าทั้งหมด

yตัดกัน

สูตรที่ใช้

อินติเกรตเสร็จ

คือค่า U กลับ และตอบ


วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น