วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง 1.23 เรื่อง Variables Seperable Equations ( สมการแบบแยกตัวแปรได้ ) dy/dx=((2y+3)/ (4x+5)) ^2


จงหาคำตอบของสมการแบบแยกตัวแปรได้ Variables Seperable Equations 
dy/dx=((2y+3)/ (4x+5)) ^2

วิธีทำ

กระจายกำลัง2เข้าวงเล็บ


ย้ายข้างจัดรูปให้dxอยู่กับx ให้dy อยู่กับy


อินติเกรตทั้ง2ข้าง


กำหนดค่าu,v
แทนค่าสมการใหม่


สูตรที่ใช้


คุณสมบัติเลขชี้กำลัง


อินติเกรตเสร็จ


ฉะนั้นจะได้


เปลียนรูปคืนค่าu,v


นำ-4คูณเข้าไปในสมการ


 เท่ากับ

วีดีโอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น